logo

Toelichting buitengewoon verlof bij doktersbezoek

In meerdere bedrijven is sprake van een langlopende discussie over de interpretatie van het cao-artikel over buitengewoon verlof bij doktersbezoek, artikel 6.3 sub h. Cao-partijen vinden het van belang dat de cao op een juiste manier wordt uitgevoerd. Om dit ook voor dit artikel te bevorderen hebben partijen de volgende toelichting opgesteld.

De tekst van het artikel luidt:
6.3, lid 1: “Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt aan de werknemer door de werkgever buitengewoon verlof met behoud van loon verleend: ”
sub h: “bij een noodzakelijk bezoek aan een arts of een in verband met zijn handicap noodzakelijk bezoek aan een deskundige persoon of instantie, indien hij die niet in zijn vrije tijd kan bezoeken.”

In de toelichting staat: “Onder vrije tijd wordt in dit geval verstaan de tijd voor en na werktijd en tijdens vakantie en compensatie-uren.” Nieuw is de toevoeging: “Duidelijk moet zijn dat compensatie-uren slechts als vrije tijd gelden indien deze reeds zijn ingepland.”

Hierbij volgt nog een nadere toelichting op een aantal vragen die vanuit de sector naar boven zijn gekomen:

  • Uitgangspunt is dat doktersbezoek plaatsvindt in eigen tijd. Van de werknemer wordt verwacht dat hij probeert de afspraak zo te plannen dat die in zijn vrije tijd valt. Indien het doktersbezoek niet in eigen tijd te plannen valt, probeert de werknemer de afspraak zodanig te maken dat het zijn werk het minst beïnvloedt. Dat wil zeggen zo vroeg of zo laat mogelijk op de dag.
  • Onder eigen tijd wordt verstaan (zoals vermeld in de toelichting): de tijd voor en na werktijd, tijdens reeds geplande vakantie en reeds geplande compensatie-uren. Dat betekent:
    a. er wordt geen buitengewoon verlof verleend als de werknemer op die datum al een vrije dag of vrij dagdeel heeft ingepland.
    NB: onder “gepland” wordt verstaan: aangevraagd en goedgekeurd.
    b. als de werknemer volgens zijn gebruikelijke rooster geacht wordt om op die datum te werken, is op dat moment geen sprake van vrije tijd. De werknemer kan niet worden gevraagd om zelf een vakantiedag of compensatie-uren op te gaan nemen, om naar de dokter te gaan.
  • De tijd die benodigd is voor het doktersbezoek, wordt volledig als buitengewoon verlof toegekend (dus niet deels eigen verlof, of een maximum of standaard aantal uren per doktersbezoek). Dit is inclusief de reistijd die redelijkerwijs nodig is.
  • Voor parttimers is eigen tijd de tijd waarop zij volgens hun normale rooster niet werken. Zij mogen dus niet worden verplicht om te ‘schuiven’ met uren.

Download de tekst van  toelichting ‘Buitengewoon verlof bij doktersbezoek’