logo

Loontabel per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 0,89%.

In de cao van de sociale werkvoorziening (cao-SW) is afgesproken dat zodra het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Min. SZW) de loon-prijsontwikkeling (LPO) bekend maakt en deze verwachte/voorlopige LPO hoger is dan de WML-stijging, werknemers die meer dan het WML verdienen een loonstijging ontvangen die gelijk is aan de stijging van het WML.
Aangezien de verwachte LPO in de meicirculaire hoger uit zal pakken dan de loonstijging van het WML, wordt de loontabel aangepast aan de stijging van het WML. De nieuwe loontabel cao-SW per 1 juli 2017 is opgehoogd met het afgeronde percentage van 0,89%.

Ten opzichte van de loontabel van 1 januari hebben grote wijzigingen in het wettelijke minimum jeugdloon (WMJL) geleid tot aanpassing van de loontabel van 1 juli 2017. Dit wordt veroorzaakt doordat het WMJL voor 22- jarigen wordt afgeschaft en de bedragen voor WMJL 21-, 20-, 19- en 18-jarigen substantieel zijn verhoogd.

Met de stijging van het WML wijzigen ook ‘het bedrag van 2010’ en de eigen bijdrage collectief vervoer, gelijk aan de generieke salarisverhoging per 1 juli 2017:

  • Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao-SW): van 25,81 euro naar 26,04 euro
  • Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao-SW ): van 7,75 euro naar 7,82 euro.

Ga naar de salaristabel per 1 juli 2017.