logo

Nieuwe seniorenregeling geldig vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe seniorenregeling, opgenomen in artikel 6.13 van de Cao SW.. Aanvragen van de seniorenregeling zoals is geregeld in artikel 6.11 cao SW is niet meer mogelijk. De nieuwe seniorenregeling kent twee leeftijdscategorieën:

  • 60 jaar en ouder
  • 62 jaar en ouder.

Deze seniorenregeling is in 2015 tussen Cao-partijen overeengekomen en opgenomen in het Cao boekje 2015 – 2018. Bij het opstellen van het nieuwe Cao-boekje is de verwijzing naar deze nieuwe seniorenregeling in een tweetal artikelen (artikel 4.5 lid 3 en artikel 6.1 lid 4) niet opgenomen. Bij een aanvraag voor een nieuwe seniorenregeling zijn beide artikelen wel relevant.

Hieronder zijn de gewijzigde delen van de artikelen vet gedrukt.

Correcties behorende bij de Cao SW 2015 – 2018

Artikel 4.5 Werktijden oudere werknemer

1. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet worden verplicht tot werken voor 08.00 uur of na 18.00 uur en in het weekend.
2. Op verzoek van de werknemer van 60 jaar of ouder wordt de arbeidsduur per dag vastgesteld op maximaal 7,5 uur.
3. De werknemer kan geen gebruik maken van de onder lid 2 genoemde aanspraak, indien reeds gebruik wordt gemaakt van de regelingen genoemd in artikel 6.12, lid 1 en lid 2, artikel 6.13 lid 1 en lid 2 en artikel 6.11, lid 1, lid 2 en lid 3 van deze cao.
4. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet worden verplicht tot overwerk.

Artikel 6.1 lid 4 Verlof
4. Voor de werknemer wiens arbeidsduur is verminderd als gevolg van gebruikmaking van artikel 6.11 of artikel 6.13 wordt het aantal verlofuren vastgesteld met toepassing van lid 1 met dien verstande dat dit lid onmiddellijk met ingang van het seniorenverlof van toepassing is. Het in lid 1 vermelde aantal uren wordt naar evenredigheid verminderd.